پارس گستره

پروژه های انجام شده و در دست اقدام

پروژه ها / پروزه ها
فرستنده pars در تاريخ 25 آذر 1391 - 11:01 عصر

 • شهر سازی و طرحهای جامع مجموعه ها
 • ساختمانهای آموزشی و فرهنگی
 • ساختمانهای مسکونی اقامتی
 • ساختمانهای اداری
 • ساختمانهای تجاری
 • ساختمانهای صنعتی و پژوهشکده
 • ساختمانهای ورزشی تفریحی
 • ساختمانهای مذهبی
 • ساختمانهای درمانی و بهداشتی
 • احیاء و مرمت
 • ساختمانهای یادمانی
 • ساختمانهای متفرقه
 • طراحی داخلی
 • کارهای سیویل و محوطه سازی
 • نظارت و اجرا


 • شهر سازی و طرحهای جامع مجموعه ها

 • [1]  [2] 

 • ساختمانهای آموزشی و فرهنگی

 • [3]  [4]  [5]  [6] 

 • ساختمانهای مسکونی اقامتی

 • [7]  [8]  [9] 

 • ساختمانهای اداری

 • [10]  [11]  [12]  [13] 

 • ساختمانهای تجاری

 • [14] 

 • ساختمانهای صنعتی و پژوهشکده

 • [15]  [16] 

 • ساختمانهای ورزشی تفریحی

 • [17]  [18] 

 • ساختمانهای مذهبی

 • [19] 

 • ساختمانهای درمانی و بهداشتی

 • [20] 

 • احیاء و مرمت

 • [21] 

 • ساختمانهای یادمانی

 • [22] 

 • ساختمانهای متفرقه

 • [23] 

 • طراحی داخلی

 • [24]  [25] 

 • کارهای سیویل و محوطه سازی

 • [26] 

 • نظارت و اجرا

[27]  [28]


فرستنده اين مقاله : پارس گستره   http://www.parsgostareh.com/
آدرس اينترنتي اينت مطلب:
  http://www.parsgostareh.com/acomps.php?op=modload&name=News&file=article&sid=310

_LINKSINTHIS
  [1] http://www.parsgostareh.com/Files/projects/6-1.jpg
  [2] http://www.parsgostareh.com/Files/projects/6-2.jpg
  [3] http://www.parsgostareh.com/Files/projects/7-1.jpg
  [4] http://www.parsgostareh.com/Files/projects/7-2.jpg
  [5] http://www.parsgostareh.com/Files/projects/7-3.jpg
  [6] http://www.parsgostareh.com/Files/projects/7-4.jpg
  [7] http://www.parsgostareh.com/Files/projects/8-1.jpg
  [8] http://www.parsgostareh.com/Files/projects/8-2.jpg
  [9] http://www.parsgostareh.com/Files/projects/8-3.jpg
  [10] http://www.parsgostareh.com/Files/projects/9-1.jpg
  [11] http://www.parsgostareh.com/Files/projects/9-2.jpg
  [12] http://www.parsgostareh.com/Files/projects/9-3.jpg
  [13] http://www.parsgostareh.com/Files/projects/9-4.jpg
  [14] http://www.parsgostareh.com/Files/projects/10-1.jpg
  [15] http://www.parsgostareh.com/Files/projects/11-1.jpg
  [16] http://www.parsgostareh.com/Files/projects/11-2.jpg
  [17] http://www.parsgostareh.com/Files/projects/12-1.jpg
  [18] http://www.parsgostareh.com/Files/projects/12-2.jpg
  [19] http://www.parsgostareh.com/Files/projects/13-1.jpg
  [20] http://www.parsgostareh.com/Files/projects/14-1.jpg
  [21] http://www.parsgostareh.com/Files/projects/15-1.jpg
  [22] http://www.parsgostareh.com/Files/projects/16-1.jpg
  [23] http://www.parsgostareh.com/Files/projects/17-1.jpg
  [24] http://www.parsgostareh.com/Files/projects/18-1.jpg
  [25] http://www.parsgostareh.com/Files/projects/18-2.jpg
  [26] http://www.parsgostareh.com/Files/projects/19-1.jpg
  [27] http://www.parsgostareh.com/Files/projects/20-1.jpg
  [28] http://www.parsgostareh.com/Files/projects/20-2.jpg